Visie

De kern

De kern van mijn visie is, dat het noodzakelijk is om een integrale aanpak te verankeren op alle niveaus binnen organisaties, ministeries en gemeenten. De integrale visie en werkwijze die we verwachten van professionals wordt zo ‘voorgeleefd’ door beleid, bestuur en directie. Dit zorgt voor een werkelijke focus op kerntaken. Vanuit deze focus worden samenwerken en barrières slechten, de norm. Op alle niveaus. En dat is de uitdaging waar het gehele sociale domein voor staat. Een uitdaging die ik met hart en ziel aanga!

 

De uitdaging

De transities in het sociale domein zijn sinds 1 januari 2015 een feit. Dit is een ingrijpende verandering. Niet alleen omdat er een verschuiving van taken heeft plaatsgevonden, maar ook door de manier waarop deze taken moeten worden uitgevoerd: integraal, outreachend en uitgaand van de eigen kracht van burgers. In 2017 en 2018 vonden verkiezingen plaats en kwamen een nieuw kabinet en nieuwe colleges. Soms blijken er tekorten te zijn op de gemeentelijke begroting voor het sociale domein. Ook worden de competenties van bestuur, beleid en uitvoering op de proef gesteld. Dit maakt dat het voor alle partijen een uitdaging kan zijn om in de transformatie, werk te blijven maken van de integrale aanpak.

 

Mijn antwoord

Juist nu is het tijd om de transformatie van de zorg en het sociale domein echt in gang te zetten en door te pakken. Het is mijn overtuiging, dat de integrale manier van werken die we verwachten van professionals, verankerd moet worden in alle organisaties die actief zijn binnen de zorg en het sociale domein. Dus inclusief gemeenten, ministeries, zorgaanbieders en kennisinstituten. Juist deze transformatie zal werkelijk ruimte creëren om oplossingen en zorg op maat te vinden voor de burgers waar het beleid voor is bedoeld.

 

De toekomst

Vanaf 2021 (of later) staat ons een volgende ronde van verdere decentralisatie te wachten. Deze zal de meest kwetsbare en weinig ´aaibare´doelgroep raken: maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Het is mijn inschatting dat we, met de ervaring van de huidige transformaties, ook deze opgave goed kunnen uitvoeren. Hier draag ik graag aan bij vanuit mijn expertise en visie op het gebied van transformatie.

De toekomst van de jeugdhulp en -zorg vraagt om herijking: zal de ´boeggolf´van de wijkteams afnemen, durven gemeenten te (blijven) sturen met vertrouwen, blijft de specialistische zorg bij de gemeenten?

De toekomst van de zorg, vraagt om een andere manieren van werken en veel extra personeel, juist ook aan de basis van de arbeidsmarkt: dit biedt kansen voor gemeenten, organisaties/werkgevers, zorgbehoevenden (zoals ouderen), maar ook voor kwetsbare huishoudens en gezinnen die hun participatie, ontwikkeling en inkomen (langzaam) zien stijgen door meer kansen op werk en opleiding.

 

Voor optimaal resultaat

Net zoals professionals moeten uitgaan van hun eigen kracht en die van de burger, moeten ook organisaties (zorgaanbieders, instituten en overheid) die in het sociale domein opereren, leren om zich te focussen op datgene waar zij sterk in zijn. Van laag tot hoog, van bestuur tot inkoop, van beleid tot loket en uitvoering in de wijk. En net zoals van professionals wordt verwacht, dat zij burgers actief benaderen en effectief samenwerken met andere professionals, zo moeten ook organisaties, diensten en gemeenten leren om elkaar actief op te zoeken en effectief samen te werken. Zodat iedere organisatie doet waar hij goed in is en zij samen tot een optimaal resultaat kunnen komen.

 

Effectief en kostenbesparend

Het is mijn ervaring dat professionals goed gemotiveerd zijn om samen te werken, omdat zij het belang van de burgers voor ogen hebben. Dit wordt ondersteund en versterkt wanneer de uitgangspunten van integraal werken in het dna van hun organisaties zijn verankerd. Bovendien is integraal werken een effectieve manier van werken, die ook nog eens kostenbesparend is.