Wat doe ik

Expert Integrale Aanpak

Mijn expertise is de integrale aanpak en de implementatie hiervan. Integrale aanpak is nodig en breed toepasbaar op vele beleidsterreinen en thema’s in het sociale domein. Ik richt me daarbij op de beleids- en bestuurslagen waar keuzes worden gemaakt over aansturing, bekostiging en inrichting. Doel is dat de gemeenten en organisaties gaan inzetten op hun eigen expertise en op een effectieve, kostenbesparende samenwerking: met andere diensten, gemeenten, ministeries, zorgaanbieders en kennisinstituten. Mijn integrale aanpak is altijd gekoppeld aan de lerende praktijk van gemeenten, het maatschappelijke middenveld en uitvoerders in de frontlijn, evenals uiteraard het echte leven van mensen.

 

Adviseur, projectleider, en andere rollen

Vanuit mijn expertise word ik gevraagd om op te treden als projectleider, adviseur en initiator op uiteenlopende terreinen binnen het sociale domein. Dit doe ik op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Ook treed ik op als voorzitter, spreker, lid van adviesraden en raden van toezicht.

 

Netwerker

Dankzij mijn werk voor ministeries, gemeenten en (zorg)organisaties, heb ik een groot netwerk met contacten op zowel landelijk als lokaal niveau. Dit betekent dat ik kennis en ervaring van het ene niveau gemakkelijk kan doorspelen naar andere niveaus. Zo kan ik het delen van kennis en ervaring, dat hoort bij integraal werken, op een zeer praktische manier faciliteren. Mijn contacten zijn bijvoorbeeld bij ministeries, gemeenten, koepelorganisaties, zorginstellingen, kennisinstituten, professionals en zelforganisaties.

 

Voorbeelden:

De onderstaande voorbeelden uit mijn CV illustreren de manier waarop ik word ingezet. U kunt uiteraard ook mijn hele CV raadplegen. Sinds de start van Vizionaire heb ik elk jaar het geluk gehad een groot, langdurig project te mogen doen. Tegelijkertijd werk ik aan kleinere opdrachten:

2018 en 2019

vanaf 2018 werk ik als Landelijk Projectleider Integrale Aanpak Basis Arbeidsmarkt Zorg, en help ik een zorgorganisatie met de innovatie van hun product. Ook was ik tot voorjaar 2018, regionaal projectleider integrale aanpak Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, en houd ik me bezig met het thema armoede (en schulden) en jonge kwetsbare statushouders.

2011-2015

Van 2011 tot 2015 werkte ik als projectleider Integrale Aanpak voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In die rol heb ik op meerdere terreinen meegewerkt aan de voorbereidingen op de transities en de transformatie van het sociale domein. Zo heb ik het landelijk leernetwerk Integrale Aanpak opgezet. Hieraan deden 60 gemeenten mee, die binnen 5 leergroepen kennis en ervaringen met elkaar deelden over verschillende onderwerpen. Diezelfde 60 gemeenten heb ik ondersteuning op maat geboden. Behalve met het ministerie van BZK en de gemeenten, werkte ik voor dit project ook samen met de volgende ministeries: Veiligheid & Justitie; Onderwijs, Cultuur & Wetenschap; Volksgezondheid, Welzijn & Sport; Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

2018/2019: Landelijk Projectleider Basis Arbeidsmarkt Zorg

Dit is een project met 6 gemeenten, ministeries en Divosa. We oefenen met en leren van elkaar over de basis van de arbeidsmarkt en de inzet van mensen in de (ouderen)zorg. Hier zijn grote (personeels)tekorten, waardoor vooral kwetsbare ouderen niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Dat is de reden dat we werken met de inzet van aandachtbanen aan de basis van de arbeidsmarkt.

2017/2018: Projectleider Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen voor de Regio Delft

Samen met het regionaal Aanjaagteam van 4 gemeenten werk ik aan de innovatie en transformatie van Maatschappelijke Opvang en Bescherm Wonen.

2016: Projectleider AMV (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen) voor regio Amsterdam

Samen met de interne Projectleider en het Projectteam van Spirit, werkte ik voor een landelijke opdrachtgever aan de aanpak en opvang van jonge vluchtelingen.

2015/2018:Ontwikkeling beoordelingsmodel innovatieprojecten Gemeenten

Samen met de Lector Innovatie van Hogeschool van Amsterdam heb ik een model ontwikkeld waarmee voorstellen voor innovatieprojecten objectief beoordeeld kunnen worden.

Toelichting:

Centraal staat de vraag hoe de innovatie niet alleen de effectiviteit kan verhogen en kosten kan verlagen, maar ook hoe de innovatie de transformatie van het Sociale Domein een ‘boost’ kan geven. Bij toepassing van dit model wordt uitgegaan van de inhoudelijke prioritering van doelgroepen en doelstellingen van de gemeente. Ook is er aandacht voor samenwerking, participatie en burgerkracht, en voor samenhang tussen innovatie en reguliere inkoop. In de gemeente Hoorn is dit model inmiddels toegepast om meer dan 50 voorstellen te beoordelen. In Hoorn is het doel om in vanaf 2016 zo effectief mogelijk nieuwe impulsen te geven aan zorg- en dienstverlening. Met name innovatievoorstellen die werken vanuit burgerkracht, eigenkracht, vrijwilligers, mantelzorg, etc., krijgen voorrang. Zo wordt in Hoorn de informele zorg versterkt. De verwachting is dat dit ook leeropbrengst zal opleveren voor de toekomst van de formele zorg.

Vanaf 2016: Raad van Toezicht Amaryllis, Leeuwarden

Als bestuurslid/Raad van Toezicht, kijk ik kritisch mee en lever expertise op de sturing van een van de koplopers van Nederland. Mijn ervaring en visie komen ook goed van pas in de dynamiek van de relatie met de gemeente.

Vanaf 2015: Adviseur

Op verzoek van gemeenten, koepelorganisaties en ministerie geef ik advies en denk mee over de verbinding tussen het zorgdomein, de sociale wijkteams en het domein Werk& Inkomen. Kernbegrippen: participatie, armoede, schulden, veiligheid, (langer/weer/beter) thuis, zorg, onderwijs, etc.

2015/2016: Initiator en organisator Twister-platform

Het Twister-Platform behelst (meerdaagse) seminars over thema’s rond de transformatie van het Sociale Domein. Samenwerking/Opdracht: o.a. Nederlands Jeugd Instituut. Locatie: IJsselmeer, zeilschip de Twister en onbewoond eiland. Kernbegrippen: Transities en transformatie op thema’s: Participatie, Jeugdzorg, Armoede/schulden. Toelichting: De seminars bieden de deelnemers (van gemeenten, VNG, ministeries, zorgaanbieders, kennisinstituten en koepels) een adempauze in open space-sessies. Zo ontstaat ruimte voor reflectie. Dankzij die reflectie ontwikkelen de deelnemers een coherente visie op de veranderingen binnen het Sociale Domein. Die visie leidt tot nieuwe ideeën, coalities en acties. Een en ander wordt vastgelegd in de Twister- papers.

2015: Landelijk projectleider Integrale/Levensbrede Aanpak landelijk programma autisme.

Dit programma viel onder directe opdracht van de staatssecretarissen van VWS en OCW. Het programma was gepositioneerd als kritische buitenboordmotor van het Rijk. Landelijke Werkgroep Voorzitter was Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter Autoriteit Financiële Markten (AFM). Toelichting: Voor dit programma reisde ik door Nederland om gemeenten, Samenwerkingsverbanden Onderwijs, zorginstellingen en zelforganisaties te helpen bij het versterken van de Integrale/levensbrede Aanpak voor kwetsbare burgers, gezinnen en kinderen. In het verband van dit project omarmen en initiëren wethouders van gemeenten diverse projecten, die er voor zorgen dat een brede groep kwetsbaren (niet alleen met autisme) kunnen rekenen op kwalitatieve en Integrale Aanpak. Resultaten: Individueel Persoonsgebonden Budget (IPGB), Autisme Vriendelijke Gemeente, Integrale Aanpak (naar werk) voor kwetsbare getalenteerde studenten Fontys.